Публічна оферта з продажу готельних послуг

Фізична особа-підприємство Коровай Михайло Володимирович (далі — “Виконавець”), зареєстроване та діюче у відповідності до законодавства України, укладає поточний договір з будь-якою особою, яка іменується у подальшому “Замовник”.

Після оплати клієнту надходить електронний лист підтвердження бронування, після чого клієнт може в’їжджати в готель Club Hotel Oskol 2. Надання листа не обов’язкове .

Договір вважається укладеним і набуває сили з моменту здійснення Вами дій, що передбачених в Оферті і означають Ваше беззастережне приєднання до всіх умов Оферти без яких-небудь вилучень або обмежень.

Даний Договір є договором надання послуг, укладених через публічну пропозицію, та регламентує замовлення послуг надання послуг та зобов’язань, що здійснюють зв’язки з цим між Виконавецем і Замовником. Текст цього Договору розміщений у мережі Інтернет за адресою https://svyatogorsk.clubhoteloskol.com/.

  1. Терміни та визначення, що використовуються в цьому Договорі

Система онлайн-бронювання — комплекс програмних сервісів Виконувача, що надає можливість оперативного доступу Замовнику до баз гостиничних номерів, представленої для подальшого формування замовлення на придбання послуг за тимчасове проживання в частині такого фонду.

  1. Предмет Договору

2.1. Предметом справжньої пропозиції є бронування та продаж Замовнику готельних послуг на умовах даної Пропозиції та відповідно до тарифних планів, опублікованих на веб-сайті https://svyatogorsk.clubhoteloskol.com/.

  1. Права та обов’язкі сторін

3.1. Замовник має право

3.1.1. Оформляйте замовлення на бронювання готельних послуг із використанням Інтернету, дзвінка по телефону та ыншими способами, вказаними на https://svyatogorsk.clubhoteloskol.com/. За цим Замовник визнає, що у разі використання сервісу Виконувача в повній мірі та безоговорочно приймає умови даної Пропозиції в незалежності від того, який спосіб був виконаний за замовленням.

3.1.2. Відмовитися від замовлення або змінити замовлення лише після узгодження з Виконавцем у письмовій формі.

3.1.3. Вибирати спосіб оплати замовлення із запропонованих на сайті https://svyatogorsk.clubhoteloskol.com.

3.1.4. Самостійно перевірити дані замовлення перед його оформленням і бронюванням готельних послуг. Замовник несе повну відповідальність за достовірність і правомірність вживання даних, використаних їм при оформленні замовлення.

3.2. Виконавець має право

3.2.1. Вимагати від Замовника дотримуватися дотримання всіх процедур замовлення і бронювання готельних послуг строго по правилах, викладених на сайті https://svyatogorsk.clubhoteloskol.com і в даній Оферті. Які б дії не здійснював Замовник, Виконавець несе відповідальність за належного виконання лише дій і процедур, здійснених з повним дотриманням цих правил.

3.2.2. Вимагати від Замовника повної згоди з умовами Оферти. Без згоди з умовами оферти відмовити Замовникові в наданні послуг.

3.2.3. Утримувати із Замовника або вимагати оплати повної вартості штрафів на умовах готелю, вказаного в замовленні, в разі зміни, відмови від замовлення або незаїзду в готель. При цьому Замовник визнає дії Виконавця повністю правомірними і не має претензій.

3.2.4. Вимагати від ЗАМОВНИКА повної оплати вартості за одну розрахункову добу виробленого замовлення.

3.2.5. У виняткових випадках замінювати номери в готелі, підтверджені раніше, на номери тієї ж категорії без стягування Додаткової оплати.

3.3. Замовник зобов’язаний

3.3.1. Погодитися з умовами даної Оферти.

3.3.2. Не приступати до оформлення замовлення заздалегідь не ознайомившись з правилами Виконавця. Якщо Замовник приступив до оформлення замовлення, то Виконавець має право вважати, що Замовник повністю ознайомлений і згоден з правилами.

3.3.3. Вказувати актуальну контактну інформацію при реєстрації і оформленні замовлення (номер телефону, E-mail).

3.3.4. Вказати і перевірити при замовленні коректність всіх необхідних даних для оформлення замовлення. У разі, коли Замовник відмовився надати необхідні дані, то Виконавець має право відмовити в оформленні замовлення.

3.3.5. Сплатити в повному об’ємі вартість замовлення за допомогою способів платежу, представлених на сайті https://svyatogorsk.clubhoteloskol.com і в терміни, вказані Виконавцем в процесі оформлення замовлення.

3.3.6. В разі відмови від замовлення (ануляції) негайно повідомити про це Виконавцеві (з подальшим наданням письмового підтвердження). Ануляція вважається прийнятою з моменту здобуття Виконавцем письмового підтвердження про ануляцію.

3.4. Виконавець зобов’язаний

3.4.1. Надати Замовникові необхідну інформацію і інструкції для оформлення замовлення. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Виконавець публікує на сайті https://svyatogorsk.clubhoteloskol.com/.

3.4.2. В разі неможливості бронювання на заявлених Замовником умовах, інформувати про це Замовника і запропонувати бронювання на альтернативних умовах.

3.4.3. Прийняти оплату послуг від Замовника (у тому числі через третіх осіб) після належного оформлення замовлення і успішного бронювання готельних послуг.

4. Правила отказа от заказа, изменения заказа и возврата денежных средств ЗАКАЗЧИКУ.

4.1. ЗАКАЗЧИК имеет право в любой момент отказаться от заказа. Бесплатная отмена возможна за 7 дней до заезда, менее, чем за 7 дней, оплата не возвращается и остается в отеле как штраф. Денежные средства за дополнительные услуги не возвращаются, их можно потратить в полном объеме в период проживания.

5. Ответственность. Разрешение споров

5.1. ЗАКАЗЧИК представляет интересы всех лиц, указанных в заказе и персонально несет ответственность перед ИСПОЛНИТЕЛЕМ за правильность сообщенных в заявке данных о них, за выполнение всеми лицами всех обязательств, включая обязательства по оплате заказа и оплате штрафа в случае отказа от оказания гостиничных услуг (включая не заезд в гостиницу).

5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения услуг со своей стороны или со стороны третьих лиц, возникшего из-за недостоверности, недостаточности или несвоевременности подтверждающих сведений и документов, предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ, а также возникших вследствие других нарушений условий настоящей Оферты со стороны ЗАКАЗЧИКА.

5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности в случае не заезда ЗАКАЗЧИКА в гостиницу в первый день заезда и, в результате этого, возможным не заселением в отель.

5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за несоответствие предоставленного обслуживания ожиданиям заказчика и его субъективной оценке.

5.5. Стороны будут прилагать все усилия с целью достижения согласия по спорным вопросам путем переговоров. При невозможности достижения согласия на переговорах, возникшие споры подлежат рассмотрению в суде в порядке, установленным законодательством Украины.

5.6. По всем остальным вопросам, не предусмотренным в настоящей Оферте, Стороны руководствуются действующим законодательством Украины. Все возможные споры, вытекающие из положений Оферты, будут разрешаться в судах Украины в соответствии с действующим законодательством Украины.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: стихийные бедствия, военные действия, общегосударственный кризис, забастовки в отрасли или регионе, действия и решения государственных органов власти, сбои, возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях, действие вредоносных программ, а также недобросовестные действия третьих лиц, выразившиеся в действиях, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса каждой из Сторон.

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента начала процесса оформления заказа ЗАКАЗЧИКОМ и действует бессрочно.

7.2. ЗАКАЗЧИК вправе в любой момент отказаться от услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ. Отказ ЗАКАЗЧИКА влечет за собой прекращение перед ним всех обязанностей ИСПОЛНИТЕЛЯ с момента такого отказа.

7.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке, не мотивируя, расторгнуть настоящий Договор.

7.4. ЗАКАЗЧИК не имеет право расторгнуть договор, после принятия его условий.

7.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе изменять условия настоящего Договора и его Приложений, вводить новые Приложения к настоящему Договору без предварительного уведомления. ЗАКАЗЧИК, зная о возможности таких изменений, согласен с тем, что они будут производиться. Если ЗАКАЗЧИК продолжает пользоваться услугами ИСПОЛНИТЕЛЯ после таких изменений, это означает его согласие с ними.

8. Конфиденциальность данных

8.1. ЗАКАЗЧИКУ гарантируется конфиденциальность данных, предоставленных им с целью бронирования гостиничных услуг.

8.2. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за конфиденциальность своего регистрационного имени (логина) и пароля, а также за все действия, произведенные под данным именем (логином) и паролем. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине несанкционированного использования третьими лицами идентификационных данных ЗАКАЗЧИКА.

9. Реквизиты Исполнителя

Физическое лицо-предприниматель Коровай Михаил Владимирович

ЄДРПОУ: 2435900917

Телефон: +38 050 3674980